top of page
Zoeken

Vacature bij het Belgisch Klimaatcentrum: Permanent secretaris van het Onafhankelijk Comité van klimaatexperten (SW2)


Het Belgisch Klimaatcentrum is een federale wetenschappelijke structuur die in november 2022 werd ingewijd en administratief verbonden is met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). De missie van het Klimaatcentrum is om de impact van wetenschappelijk onderzoek op mitigatie en adaptatie te maximaliseren. Het Centrum heeft drie hoofddoelstellingen: (1) het versterken en strategisch coördineren van wetenschappelijk onderzoek van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, universiteiten en onderzoekscentra; (2) de overdracht van kennis van wetenschappers aan openbare en privé besluitvormers vergemakkelijken; (3) toekomstige onderzoeksprogramma's begeleiden om effectief te voorzien in de behoeften van besluitvormers bij het aanpakken van de klimaatcrisis. 


Als onderdeel van zijn missies, heeft het Klimaatcentrum bij wet (Wet aangenomen door het Federaal Parlement op 21 december 2023 houdende de organisatie van het federale klimaatbeleid) de rol gekregen om het Permanent secretariaat van het “permanent onafhankelijk Comité van wetenschappelijke experten voor de opvolging en de evaluatie van het federale klimaatbeleid” (hierna het “Expert Comité”) op te richten. Het Expert Comité is een permanent orgaan van vijf tot zeven deskundigen met een reeks relevante klimaatbeleidsdisciplines. Haar primaire taken zijn het uitbrengen van een jaarlijks advies over de uitvoering en de impact van de federale beleidslijnen en maatregelen, en het uitbrengen van advies over de verzoeken tot financiering van de verschillende beleidslijnen en maatregelen, gebaseerd op de effectiviteit ervan. Het is ook verantwoordelijk voor het reageren op vragen naar advies van de regering over het federale klimaatbeleid. 


Het Klimaatcentrum wil daarom zijn huidige team versterken met een ervaren klimaatbeleidsexpert, die sterke expertise op het gebied van evaluatie van overheidsbeleid (met name op het gebied van klimaat en energie) combineert met een goed strategisch denken en organisatorische vaardigheden. De functie biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan de totstandkoming van een belangrijk onderdeel van de nieuwe bestuursarchitectuur van het federale klimaatbeleid en aan de ontwikkeling van haar activiteiten. 

 

Functiebeschrijving 


Als permanent secretaris van het Expert Comité zal u: 


 • Bijdragen aan de oprichting van het permanent secretariaat van het Expert Comité (bv. uitwerken van de modaliteiten voor de werking van het secretariaat, de reikwijdte van de activiteiten, interacties met het Comité en andere instellingen, communicatieplan ...) 

 • de selectie- en benoemingsprocedure van de leden van het Expert Comité ondersteunen 

 • Zorgen voor de administratie van het Expert Comité (organisatie, voorbereiding en follow-up van vergaderingen, enz.)  

 • Nauw samenwerken met de voorzitter en vice-voorzitter van het Expert Comité voor de organisatie van haar activiteiten 

 • Het Expert Comité bijstaan door alle voorbereidende werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om zijn missies te volbrengen, onder meer door het verzamelen, het analyseren, het synthetiseren en beschikbaar stellen aan het Expert Comité van alle relevante gegevens en informatie met betrekking tot: 

 • de implementatie en effectbeoordeling van federaal beleidslijnen en maatregelen 

 • de verzoeken om financiering van verschillende beleidslijnen en maatregelen, op basis van hun efficiëntie 

 • elk verzoek van de regering om advies over klimaatbeleid 

 • Zorgen voor de toegang van het publiek tot elk advies, aanbevelingen en rapporten die door het Expert Comité zijn aangenomen 

 • Het Expert Comité bijstaan bij het opstellen van zijn jaarverslag aan de regering, het parlement en de adviesorganen 

 • Contacten ontwikkelen en onderhouden met comitéleden en partners: overheidsdiensten en -organen (FOD Volksgezondheid & Leefmilieu, Federaal Taskforce over klimaat & energie, Federaal Plan bureau, CERAC, ...), klimaatcomités van gefedereerde entiteiten, adviesraden (FRDO...), universiteiten, enz. 

 • Op de hoogte blijven van de evolutie van wetgeving, plannen of methodologieën met betrekking tot de functie 

 • Onderzoeks- en analyseactiviteiten ontwikkelen met betrekking tot de missies van het Expert Comité 

 • Teksten voorstellen en schrijven om het werk van het Expert Comité te bereiken, in samenwerking met de communicatiemanager van het Klimaatcentrum 

 • Voorstellen formuleren voor de ontwikkeling van de activiteiten van het permanent secretariaat 

 • Nauw samenwerken met de Science & Policy Lead van het Klimaatcentrum en aan de uitvoering van de projecten van het Centrum bijdragen met betrekking tot de 'science-for-policy'-interface. 

  

Vereiste vaardigheden en expertise 


Om voor deze functie in aanmerking te komen, moeten kandidaten beschikken over: 


-        Een masterdiploma, verkregen in de Benelux of met een gelijkwaardigheidsbewijs van diploma (ENIC-NARIC) behaald in de Vlaamse of Franse Gemeenschap, met bij voorkeur een oriëntatie in een van deze disciplines: politieke wetenschappen, milieubeheer, economie, openbaar bestuur, managementingenieur, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, wiskunde, statistiek, fysiek, geografie 

-        Minimaal 4 jaar professionele ervaring, waarvan ten minste 3 jaar ervaring op het gebied van klimaatbeleid-, energiebeleid- of milieubeleidsevaluatie.  


Daarnaast moet de ideale kandidaat kunnen aantonen: 


 • Een goede kennis van de methodologieën en benaderingen die worden gebruikt voor de beoordeling van overheidsbeleid 

 • Een goed begrip van de verschillende aspecten van het federale klimaatbeleid en aanverwante beleidsdomeinen (bijv. energie, mobiliteit, fiscaliteit en financiën, gezondheid, circulaire economie, wetenschap ...) 

 • Een goed begrip van de institutionele regelingen en de bestuursstructuur van het klimaat-, milieu- en energiebeleid in België 

 • Een goed begrip van de begrotingscyclus en van de overheidsuitgaven en investeringen voor klimaat- en energiebeleid 

 • Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden 

 • Goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) 

 • Het vermogen om af te wisselen tussen strategisch denken en meer praktische en administratieve taken 

 • Een vlotte beheersing van het Engels, en ook van het Frans of Nederlands 

 • Sterke kennismanagementvaardigheden 

 • Innovatief en creatief denken 

 • Autonomie en gevoel voor initiatief 

 • Een strategische, oplossingsgerichte mentaliteit. 

  

Ons aanbod 


 • De mogelijkheid om bij te dragen aan de oprichting en ontwikkeling van een nieuwe federale structuur met sterke ambities en impact op het gebied van beleidsadvies 

 • Een sterk, gemotiveerd en divers team van collega's 

 • Een voltijds of 4/5 contract op niveau SW2 (Wetenschappelijjk medewerker) van de Belgische federale wetenschappelijke loopbaan 

 • Vergoeding van lokaal openbaar vervoer 

 • Opties voor flexibele schema’s en gedeeltelijk telewerken.  

  

Contact 


Om te solliciteren voor deze positie, gelieve tegen 10 maart 2024 een motivatiebrief en curriculum vitae per email te sturen naar job-cc@climatecentre.be inclusief de functietitel in het email onderwerp. 


Aanvullende informatie over de inhoud van de positie kan aangevraagd worden bij de Science & Policy Lead van het Climate Center, Etienne Hannon (etienne.hannon@climatecentre.be).  


Voor informatie over de arbeidsvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met het HR departementshoofd van het KMI, Mevr. Cindy Overloop (humanres@meteo.be). 

 Comments


bottom of page